Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng AB Benchmarking Tool

Hướng dẫn sử dụng AB Benchmarking Tool

Công cụ Apache HTTP server benchmarking tool (ab) được phát triển bởi Apache Software Foundation, là công cụ tạo ra tải mô phỏng cho Web Server bằng cách gửi các request đồng thời tới máy chủ. Công cụ này được tích hợp mặc định sau khi cài dịch vụ HTTP Apache Web Server phục vụ việc đánh giá Web server sau khi cài đặt.

Bước 1: SSH vào VPS/server

Quý Khách có thể tham khảo hướng dẫn SSH tới VPS/Server tại link: https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html

Bước 2: Cài AB Benchmarking lên CentOS/Ubuntu

Bước 3: Hướng dẫn sử dụng AB Benchmarking Tool

Trước tiên Quý Khách cần tìm hiểu qua cú pháp để sử dụng:

ab [options] <IP hoặc Domain>:<port><path>

Trong đó [options] có rất nhiều sự lựa chọn. Tham khảo thêm khi bạn chạy lệnh sau: ab -v

Options are:
  -n requests   Number of requests to perform
  -c concurrency Number of multiple requests to make at a time
  -t timelimit  Seconds to max. to spend on benchmarking
          This implies -n 50000
  -s timeout   Seconds to max. wait for each response
          Default is 30 seconds
  -b windowsize  Size of TCP send/receive buffer, in bytes
  -B address   Address to bind to when making outgoing connections
  -p postfile   File containing data to POST. Remember also to set -T
  -u putfile   File containing data to PUT. Remember also to set -T
  -T content-type Content-type header to use for POST/PUT data, eg.
          'application/x-www-form-urlencoded'
          Default is 'text/plain'
  -v verbosity  How much troubleshooting info to print
  -w       Print out results in HTML tables
  -i       Use HEAD instead of GET
  -x attributes  String to insert as table attributes
  -y attributes  String to insert as tr attributes
  -z attributes  String to insert as td or th attributes
  -C attribute  Add cookie, eg. 'Apache=1234'. (repeatable)
  -H attribute  Add Arbitrary header line, eg. 'Accept-Encoding: gzip'
          Inserted after all normal header lines. (repeatable)
  -A attribute  Add Basic WWW Authentication, the attributes
          are a colon separated username and password.
  -P attribute  Add Basic Proxy Authentication, the attributes
          are a colon separated username and password.
  -X proxy:port  Proxyserver and port number to use
  -V       Print version number and exit
  -k       Use HTTP KeepAlive feature
  -d       Do not show percentiles served table.
  -S       Do not show confidence estimators and warnings.
  -q       Do not show progress when doing more than 150 requests
  -l       Accept variable document length (use this for dynamic pages)
  -g filename   Output collected data to gnuplot format file.
  -e filename   Output CSV file with percentages served
  -r       Don't exit on socket receive errors.
  -m method    Method name
  -h       Display usage information (this message)
  -I       Disable TLS Server Name Indication (SNI) extension
  -Z ciphersuite Specify SSL/TLS cipher suite (See openssl ciphers)
  -f protocol   Specify SSL/TLS protocol
          (TLS1, TLS1.1, TLS1.2 or ALL)
  -E certfile   Specify optional client certificate chain and private key

Quý Khách cần chú ý đến những tham số cơ bản sau: Các tham số cơ bản:

Ví dụ: Giả sử ta muốn test mô phỏng cho 100 users truy cập cùng một lúc để lấy Voucher trong Shopee. Vì thói quen của users là muốn có nhanh cho nên họ sẽ refresh page liên tục, ta cho là 50 lần. Như vậy ta có 100 người truy cập và tổng số lượng request = 100 * 50 = 5000 request. Vậy ta sẽ thiết lập như sau:

ab -n 5000 -c 100 http://website.com

Quý Khách sẽ được kết quả tương tự như sau:

Server Software: LiteSpeed
Server Hostname: website.com
Server Port: 80

Document Path: /
Document Length: 167279 bytes

Concurrency Level: 100
Time taken for tests: 619.516 seconds
Complete requests: 5000
Failed requests: 0
Total transferred: 838781344 bytes
HTML transferred: 836395000 bytes
Requests per second: 8.07 [#/sec] (mean)
Time per request: 12390.318 [ms] (mean)
Time per request: 123.903 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 1322.20 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 0 0 0.7 0 6
Processing: 350 12259 12804.8 10121 161228
Waiting: 331 12225 12804.2 10073 161166
Total: 350 12259 12804.8 10121 161228

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 10121
66% 13883
75% 16023
80% 17655
90% 22295
95% 25562
98% 49937
99% 64162
100% 161228 (longest request)

Giải thích ý nghĩa:

Phân tích kết quả:

========================================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/ 

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version