Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên CSF Firewall

  • Monday 27/02/2017

1/ Khởi động dịch vụ csf

#csf -s

2/ Tắt dịch vụ csf

#csf -x

3/ Mở dịch vụ csf

#csf -e

4/ Tìm 1 IP liên quan tới rule trên csf

#csf -g 1.2.3.4

5/ Xóa và unblock toàn bộ IP đang nằm trong danh sách chặn (/etc/csf/csf.deny)

#csf -df

6/ Block 1 IP

#csf -d 1.2.3.4

7/ Block 1 IP (Tạm thời, tính bằng giây, 3600 = 1 giờ)

#csf -td 1.2.3.4 3600 

8/ Whitelist 1 IP

#csf -a 1.2.3.4

9/ Whitelít 1 IP (Tạm thời, tính bằng giây, 3600 = 1 giờ)

#csf -ta 1.2.3.4 3600

10/ Unblock 1 IP

#csf -dr 1.2.3.4

11/ Unblock 1 IP (Tạm thời, tính bằng giây, 3600 = 1 giờ)

#csf -tr 1.2.3.4 3600

12/ List các IP đang nằm trong danh sách bị block tạm thời

#csf -t

13/ Xóa tất cả các IP nằm trong danh sách bị block tạm thời

#csf -tf

Xem lệnh #man csf để biết thêm chi tiết các options khác của csf.

5/5 - (1 bình chọn)