Hướng dẫn tạo addon domain trên plesk 12

  • Tuesday 03/03/2020

Để thực hiện thêm addon domain trên host dùng plesk quản trị. Chúng ta có thẻ login vào plesk và có thể thực hiện như sau:

Ở mục Websites & Domains, chúng tôi chọn vào Addon domain để vào form thêm addon domain.

Ở form Adding New Domain Name, chúng ta nhập domain mới vào sau đó nhấn OK để lưu lại thông tin.

Khi thêm thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo “Information: The domain domain.com was successfully created.

Rate this post