Hướng dẫn tạo CSR để cài đặt SSL trên cPanel

  • Monday 27/02/2017

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị hosting cPanel với port 2082 hoặc 2083.

Tại tab Security chọn mục SSL/TLS.

Bước 2: Chọn mục Generate, view, or delete SSL certificate signing requests tại mục CSR.

Bước 3: Khai báo các thông tin chi tiết của domain cần cài đặt SSL và chọn Generate.

Key: Để mặc định với 2048 bit key.

Domain: Tên domain cần cài đặt SSL.

City: Thành phố.

State: Quận, huyện.

Country: Nước.

Company: Tên công ty.

Company Division: Tên bộ phận, phòng ban.

Email: Email của quý khách.

Bước 4: Nhận thông tin CSR từ mục Encode Certificate Sigining Request và copy ra file notepad, gửi thông tin này cho đối tác đăng kí hoặc nhà cung cấp SSL.

Hoàn tất việc tạo CSR trên cPanel.