Hướng dẫn tạo CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows

  • Sunday 16/02/2020

Bài viết này P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện tạo CSR trên Windows với công cụ OpenSSL để sử dụng cho quá trình đăng ký SSL.

Bước 1:

Download và cài đặt phần mềm OpenSSL cho Windows tại đây.

Bước 2:

Chạy file C:\OpenSSL\bin\openssl.exe và tiến hành tạo file key bằng command – lệnh dưới đây:
genrsa -out your_domain.key 2048

Bước 3: 

Tạo file CSR và điền các thông tin cần thiết bằng command bên dưới:
req -new -key your_domain.key -out your_domain.csr
Country Name (2 letter code) [XX]: điền tên nước (chỉ 2 ký tự)
State or Province Name (full name) []: điền tên tỉnh/thành phố
Locality Name (eg, city) [Default City]: điền tên thành phố
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: điền tên tổ chức, công ty
Organizational Unit Name (eg, section) []: điền tên đơn vị tổ chức
Common Name (eg, your name or your server’s hostname) []: điền servername hoặc hostname của server
Email Address []: điền thông tin email đăng ký

Sau đó kiểm tra trong thư mục C:\OpenSSL\bin\ để kiểm tra 2 file Private key và CSR đã được tạo

 

Rate this post