Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tạo CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows

Bài viết này P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện tạo CSR trên Windows với công cụ OpenSSL để sử dụng cho quá trình đăng ký SSL.

Bước 1:

Download và cài đặt phần mềm OpenSSL cho Windows tại đây.

Bước 2:

Chạy file C:\OpenSSL\bin\openssl.exe và tiến hành tạo file key bằng command – lệnh dưới đây:
genrsa -out your_domain.key 2048

Bước 3: 

Tạo file CSR và điền các thông tin cần thiết bằng command bên dưới:
req -new -key your_domain.key -out your_domain.csr
Country Name (2 letter code) [XX]: điền tên nước (chỉ 2 ký tự)
State or Province Name (full name) []: điền tên tỉnh/thành phố
Locality Name (eg, city) [Default City]: điền tên thành phố
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: điền tên tổ chức, công ty
Organizational Unit Name (eg, section) []: điền tên đơn vị tổ chức
Common Name (eg, your name or your server’s hostname) []: điền servername hoặc hostname của server
Email Address []: điền thông tin email đăng ký

Sau đó kiểm tra trong thư mục C:\OpenSSL\bin\ để kiểm tra 2 file Private key và CSR đã được tạo

4.6 / 5 ( 60 bình chọn )
Exit mobile version