Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tạo CSR trên IIS 10

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 10, chúng ta tuần tự thực hiện các bước sau Remote vào server với quyền Administrator.

  1. Trong cửa sổ Dashboard của Server Manager >>> Tools >>> Internet Information Services (IIS) Manager
  2.  Trong cửa sổ Connections, chọn tên máy chủ.
  3.  Trong cửa sổ HOME >>> double-click Server Certificates.

4. Tiếp theo tại cửa sổ Actions >>> Create Certificate Request.

5. Tại màn hình Distinguished Name Properties, nhập vào các thông tin sau đây:

6. Tiếp theo Cryptographic Service Provider Properties, chúng tôi khuyến khích các bạn giữ nguyên chọn lựa Microsoft RSA SChannel và điều chỉnh Bit length = 2048 hoặc cao hơn.

7. Chọn đường dẫn và tên file để lưu trữ CSR, sau đó nhấn Finish

8. Gửi file CSR vừa tạo ra đến PAvietnam để tiến hành đăng ký SSL

Rate this post
Exit mobile version