Hướng dẫn tạo domain alias trên plesk 12

  • Tuesday 03/03/2020

Để thực hiện thêm domain alias trên host dùng plesk quản trị. Chúng ta có thể login vào plesk và có thể thực hiện như sau:

Ở mục Websites & Domains, chúng tôi chọn vào Add domain Alias để vào form thêm addon domain.

Ở form Add a Domain Alias, chúng ta nhập domain mới cần thêm vào sausau đó nhấn OK để lưu lại thông tin.

* Lưu ý: Bỏ check 2 mục Mail service và Redirect with the HTTP 301 code.

Khi thêm thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo “Information: The domain alias domain.com was created.

Xem video hướng dẫn

Rate this post