Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tạo domain alias trên plesk 12

Để thực hiện thêm domain alias trên host dùng plesk quản trị. Chúng ta có thể login vào plesk và có thể thực hiện như sau:

Ở mục Websites & Domains, chúng tôi chọn vào Add domain Alias để vào form thêm addon domain.

Ở form Add a Domain Alias, chúng ta nhập domain mới cần thêm vào sausau đó nhấn OK để lưu lại thông tin.

* Lưu ý: Bỏ check 2 mục Mail service và Redirect with the HTTP 301 code.

Khi thêm thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo “Information: The domain alias domain.com was created.

Xem video hướng dẫn

Rate this post
Exit mobile version