Hướng dẫn tạo Email & sử dụng Web Mail trên DirectAdmin

  • Monday 09/11/2020

Truy cập trang quản trị dịch vụ mail của bạn với thông tin nhận được qua email đăng ký, thông thường sẽ có dạng http://mail.example.com:1000 (example.com tương ứng với tên miền của bạn)

 

 

Chọn mục E-Mail Accounts để vào mục quản lý email

 

 

Tiếp tục chọn mục Create mail account để tạo email mới

Username: đặt tên cho email (không bao gồm tên miền)

Enter Password: đặt password cho email (password nên bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt)

Re-Enter Password: nhập lại password giống ở trên

Email Quota (Meg): thiết lập dung lượng tối đa được sử dụng để lưu trữ mail

Chọn Create để tạo email, bạn sẽ thấy một trang thông báo email đã được tạo thành công với thông tin ở trên.

 

 

 

Để truy cập Web Mail bạn có thể quay lại trang chính, tại đây bạn có thể lựa chọn Web Mail để sử dụng, đối với các users sẽ truy cập Web Mail theo địa chỉ http://mail.example.com (example.com tương ứng với tên miền của bạn)

Giao diện Webmail: UebiMiau

 

 

Chọn New message để soạn 1 mail mới, click Send để gửi

 

Webmail: Roundcube

 

 

Chọn Compose để soạn 1 mail mới, click Send để gửi