Hướng dẫn tạo SSH key

  • Thursday 06/05/2021

SSH Key là một phương thức xác thực đăng nhập với máy chủ qua SSH bằng việc đối chiếu giữa một cặp keys, bao gồm một khóa riêng tư (private key) và khóa công khai (public key) tương ứng. Khi bạn đăng nhập VPS thông qua username root và password , tuy sử dụng mật khẩu login nhưng vẫn tiềm ẩn những rủ ro về bảo mật như:
Bạn sẽ mật quyền kiểm soát nếu như để lộ mật khẩu.
Bị tấn công Brute Force để dò tìm mật khẩu.

Cách tạo SSH Key

Bước 1: tạo  ssh key  bằng cách chạy lệnh sau:

# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):demo

Enter passphrase (empty for no passphrase): password

Enter same passphrase again: password

Your identification has been saved in demo.
Your public key has been saved in demo.pub.
The key fingerprint is:
96:8b:f0:6e:80:95:e6:c8:9a:fa:fd:16:78:db:a6:2b root@vps.superdata.vn
The key’s randomart image is:
+–[ RSA 2048]—-+

Khi hoàn thành bạn sẽ được 2 file sau:

demo.pub ( public key )
demo ( private key )

Bước 2: tạo file authorized_keys bằng lệnh:

vi /root/.ssh/authorized_keys

Bước 3: mở public key demo.pub ra và copy nội dung trong đó cho vào file authorized_keys mới tạo ở trên.

Bước 4: tải private key demo về máy

Bước 5: bạn mở file config sau:

vi /etc/ssh/sshd_config

Bạn bỏ # các dòng sau để sử dụng key ssh:

#RSAAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandRunAs nobody

Thành

RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysCommand none
AuthorizedKeysCommandRunAs nobody

Cuối cùng bạn restart lại service SSH bằng lệnh:

/etc/init.d/sshd restart

và dùng private key demo với password đã đặt ở bước 1 để SSH vào Server/VPS Linux bằng chương trình Putty.

 

Tham khảo Hướng dẫn dùng Putty để ssh bằng ssh key tại đây

Tham khảo thêm về dịch vụ VPS P.A cung cấp tại đây

4.6/5 - (178 bình chọn)