Hướng dẫn tạo subdomain trên plesk 12

  • Tuesday 03/03/2020

Để thực hiện thêm subdomain trên host dùng plesk quản trị. Chúng ta có thể login vào plesk và có thể thực hiện như sau:

Ở mục Websites & Domains, chúng tôi chọn vào Add Subdomain để vào form thêm addon domain.

Ở form Add a Subdomain, chúng ta nhập subdomain mới cần tạo vào sau đó nhấn OK để lưu lại thông tin.

Khi thêm thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo “Information: The subdomain was created.