Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tạo subdomain trên plesk 12

Để thực hiện thêm subdomain trên host dùng plesk quản trị. Chúng ta có thể login vào plesk và có thể thực hiện như sau:

Ở mục Websites & Domains, chúng tôi chọn vào Add Subdomain để vào form thêm addon domain.

Ở form Add a Subdomain, chúng ta nhập subdomain mới cần tạo vào sau đó nhấn OK để lưu lại thông tin.

Khi thêm thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo “Information: The subdomain was created.

4.6 / 5 ( 196 bình chọn )
Exit mobile version