Hướng dẫn tạo thông báo phát hành, mẫu hóa đơn và tạo quyết định áp dụng

  • Monday 24/06/2019

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi hồ sô đến cơ quan thuế xác thực thì mới phát hành. Hồ sơ bao gồm: Thông báo phát hành, giấy quyết định và mẫu hóa đơn điện tử mà tổ chức đã chọn.

1. Tạo Thông báo phát hành :  Đầu tiên đăng nhập vào quản lý hóa đơn, ngay bên menu trái chọn  Đăng ký phát hành ->  click vào Thông báo phát hành -> Click vào nút Thêm mới như hình hướng dẫn bên dưới.  

Sau khi click vào nút Thêm mới sẽ như hình bên dưới 

Ngay dòng Địa chỉ trụ sở chính *  sửa lại số nhà, địa chỉ và Phường

Tỉnh thành : chọn tỉnh thành tương ứng 

Tương tự dòng Quận Huyện : cũng chọn Quận Huyện tương ứng. 

Sau khi nhập địa chỉ xong, Click vào nút Thêm mới bên dưới Dòng Ngày Lập như hình hướng dẫn trên.

Sau khi click vào nút Thêm mới, thì chọn theo thứ tự sau :

–  Mẫu hóa đơn:  01GTKT0/001

– Chọn Template :   Chọn mẫu hóa đơn mà kỹ thuật P.A đã thiết kê trước đó, ví dụ:  “Hóa đơn Vinh Hiển” 

–  Ký hiệu : nhập ký hiệu vào, ví dụ là VH

– Số lượng: 

    . Từ số :  nhập 1 

    . Đến số :  nhập số lượng cần nộp lên thuế, ví dụ nhập : 6000

–  Ngày bắt đầu sử : Các bạn chọn sau ít nhất 2 ngày của ngày hiện tại tạo thông báo, ví dụ tạo thông báo là ngày 13/1/2021 thì ngày bắt đầu sử dụng ít nhất là 15/1/2021

sau đó nhấn nút Thêm mới xong sẽ ra như hình sau:

Cuối cùng click vào nút Thêm mới dưới cùng là tạo xong Thông báo phát hành và Mẫu hóa đơn điện tử cũng sẽ tự động tạo luôn. 

2. Tạo Quyết định áp dụng :  Sau khi tạo thông báo phát hành và mẫu hóa đơn xong, tiếp tục sẽ tạo quyết định áp dụng. Click vào nút Đăng ký phát hành -> Chọn quyết định áp dụng bên menu trái như hình bên dưới.  

Click vào nút thêm mới như hình trên để thêm mới quyết định áp dụng :  

– Ngay dòng Tên hóa đơn: nhập vào là Hóa đơn điện tử 

– Số quyết định để trống 

– sau đó click vào nút Thêm mới bên dưới dòng điều 3 như hình trên

– Mẫu hóa đơn : Chọn mẫu hóa đơn mới nhất vừa tạo ở bước tạo thông báo phát hành 

– Serial : Sẽ load ký hiệu tương ứng với ký hiệu mà ở bước tạo thông báo, nếu load ký hiệu ko đúng thì phải chọn lại loại mẫu cho đúng mới nhất. 

– Loại hóa đơn : tự động load thông tin lên mà không cần nhập gì cả. 

– Mục Đích sử dụng :  Sử dụng để xuất hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa dịch vụ của Công ty. 

Sau đó click vào nút OK

Ngay dòng Nơi Nhận nhập chi cục thuế quản lý doanh nghiệp của bạn (ví dụ: chi cục thuế Quận Tân Bình)

Thành Phố : nhập Tỉnh của chị cục thuế đó, vì dụ Hồ Chí Minh

Click vao nút Thêm mới để hoàn thành tạo quyết định áp dụng. 

 

Video bên dưới sẽ hướng dẫn chi tiết để tạo 1 hồ sơ đầy đủ để nộp lên thuế.

 

Rate this post