Hướng dẫn tạo thông báo phát hành

  • Monday 24/06/2019

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi hồ sô đến cơ quan thuế xác thực thì mới phát hành. Hồ sơ bao gồm: Thông báo phát hành, giấy quyết định và mẫu hóa đơn mà tổ chức đã chọn. Video bên dưới sẽ hướng dẫn chi tiết để tạo 1 hồ sơ đầy đủ để nộp lên thuế.