Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root SQL, da_admin

1 Số trường hợp quý khách cần thực hiện import cơ sở dữ liệu với dung lượng lớn, cần phải thực hiện thông qua command, nhưng quý khách không nhớ hoặc không giữ tài khoản root SQL, bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách reset mật khẩu SQL của root.

Bước 1: SSH vào VPS / Server cần thực hiện reset mật khẩu root SQL

Bước 2: Stop dịch vụ SQL

#/etc/init.d/mysqld stop

Bước 3: Truy cập vào mysqld_safe

#mysqld_safe –skip-grant-tables&

mysql -u root

> use mysql;

> update user set password=PASSWORD(“12345678“)where User=’root‘;

> flush privileges;

> quit

Bước 4: Sau khi đã reset được mật khẩu root, truy cập lại để kiểm tra:

#mysql -u root -p

Sau khi có root SQL, quý khách có thể thay đổi mật khẩu các user SQL còn lại (ví dụ da_admin đối với dịch vụ Directadmin).

Thao tác tương tự lại các bước trên, thay đổi lại thông số và mật khẩu tương ứng.

 

 

Rate this post
Exit mobile version