Hướng dẫn thay đổi thông tin người dùng

  • Tuesday 07/04/2020

Sau khi bạn nhận thông tin đăng nhập như Họ tên, email, mật khẩu từ Kỹ thuật P.A vietnam. Bạn có thể thay đổi lại những thông tin này the hướng dẫn sau: