Hướng dẫn thay đổi Time zone, Date trong linux

  • Friday 31/01/2020

Bài viết này hướng dẫn thay đổi , thiết lập lại time zone trên server Linux theo mong muốn .Với bài viết này chúng tôi hy vọng giúp các bạn có thể thực hiện theo nhu cầu của mình với các bước sau:

Cách 1

  • Bước 1: Truy cập đến thư mục /etc :
cd /etc
  • Bước 2: xóa bỏ file localtime :
rm localtime
  • Bước 3: Tạo file symbolic link :
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh   localtime
  • Bước 4: Để kiểm tra lại time zone gõ lệnh sau :
date
Sat Dec  5 7:30:20 ICT 2015

Cách 2

  • Bước 1: Truy cập thư mục /etc như cách 1.
  • Bước 2: Chỉnh sửa file :
vim /etc/timezone
  • Bước 3: Sử dụng biến TZ và xuất ra.
export TZ=Asia/Ho_Chi_Minh