Hướng dẫn thêm xóa sửa và phát hành hóa đơn

  • Monday 07/12/2020

Hướng dẫn thêm xóa sửa và phát hành hóa đơn

Để tạo mới, cập nhật, xoá và ký phát hành hoá đơn thì tham khảo chi tiết video sau: