Hướng dẫn thiết lập lịch chạy backup trên Server

  • Monday 22/08/2016

Để thiết lập lịch chạy backup các bạn chọn mục Policy và chọn Creat New Policy

+ Tab Policy Setting

– Name, Description: tên và mô tả lịch chạy

– Server, Disk Safe: chọn server và phân vùng an toàn (DiskSafe) bạn đã thêm trước đó

– Replication Schedule: thiết lập thời gian chạy backup, bạn có thể set thời gian backup tối thiểu là 5 phút một lần, tức là cứ mỗi 5 phút bạn sẽ có 1 bản backup

– Merge Schedule: thiết lập thời gian để gộp toàn bộ các bản backup nhỏ thành một bản backup lớn

+ Tab File Excludes: lược bỏ những files hoac folder không cần backup

+ Tab Advanced Excludes: lược bỏ nâng cao, tại tùy chọn này bạn có thể bỏ chọn nâng nao như, không backup những file php, hoặc những file là file text

+ Tab SQL ServerExchangeMysql: backup các ứng dụng cơ sở dữ liệu và email cơ bản, đối với tùy chọn này, bạn có thể restore từng tables dữ liệu hoặc một vài database

+ Tab Control Panel:   Tab này cho phép thêm control Panel vào backup

+ Tab Advanced Policy Settings:  Thiết lập nâng cao.

4.5/5 - (181 bình chọn)