Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn thiết lập lịch chạy backup trên Server

Để thiết lập lịch chạy backup các bạn chọn mục Policy và chọn Creat New Policy

+ Tab Policy Setting

– Name, Description: tên và mô tả lịch chạy

– Server, Disk Safe: chọn server và phân vùng an toàn (DiskSafe) bạn đã thêm trước đó

– Replication Schedule: thiết lập thời gian chạy backup, bạn có thể set thời gian backup tối thiểu là 5 phút một lần, tức là cứ mỗi 5 phút bạn sẽ có 1 bản backup

– Merge Schedule: thiết lập thời gian để gộp toàn bộ các bản backup nhỏ thành một bản backup lớn

+ Tab File Excludes: lược bỏ những files hoac folder không cần backup

+ Tab Advanced Excludes: lược bỏ nâng cao, tại tùy chọn này bạn có thể bỏ chọn nâng nao như, không backup những file php, hoặc những file là file text

+ Tab SQL ServerExchangeMysql: backup các ứng dụng cơ sở dữ liệu và email cơ bản, đối với tùy chọn này, bạn có thể restore từng tables dữ liệu hoặc một vài database

+ Tab Control Panel:   Tab này cho phép thêm control Panel vào backup

+ Tab Advanced Policy Settings:  Thiết lập nâng cao.

4.5/5 - (181 bình chọn)
Exit mobile version