Hướng dẫn update custombuild 2.0

  • Tuesday 07/03/2017

Một số trường hợp, quý khách cần thực hiện update PHP từ phiên bản hiện tại lên 5.6 hoặc 7.0 bằng custombuild (Đối với Directadmin).

Tuy nhiên, custombuild không cho phép thực hiện do đang ở phiên bản 1.x

Xem phiên bản hiện tại của custombuild như sau:

#cd /usr/local/directadmin/custombuild
#./build version

Phiên bản 2.x trở lên thì mới hỗ trợ thêm các tính năng mới trong đó bao gồm việc cho phép up PHP lên 5.6 hoặc 7.0

Xem tại http://forum.directadmin.com/showthread.php?t=44743 để biết được thêm các tính năng mới của Custombuild 2.0 

Update custombuild 1.x lên 2.x như sau:

#cd /usr/local/directadmin
#mv custombuild custombuild_1.x
#wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
#tar xvzf custombuild.tar.gz
#cd custombuild
#./build

Sau khi build lên custombuild 2.x hoàn tất, chỉnh sửa các thông số cần cài đặt mới tại file options.conf

Đối với lần đầu tiên thì phải thực hiện thêm 2 dòng sau (build lại toàn bộ hệ thống và dịch vụ của Directadmin), sau khi build xong options. Lần thứ 2 build dịch vụ khác thì không cần.

#./build all d

#./build rewrite_confs