Hướng dẫn xem phân quyền user được cấp phát với Plesk Panel

  • Saturday 19/09/2020

Để xem phân quyền file và folder trên Plesk Panel, bạn có thể thực hiện dựa theo hướng dẫn sau :

  • Đăng nhập vào Plesk Panel, tại menu Websites & Domains >>> Click File Manager

  • Tại cửa sổ File Manager >>> Chọn files/folders cần thao tác >> Chọn Change Permissions.

  • Trong menu Group or user names của Change Permissions for the File chọn loại user phù hợp >>> sẽ xem được quyền trong bảng Permissions for Administrators.