Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn xử lí khi VPS bị full disk

Trong một số trường hợp, VPS của quý khách không truy cập được site hoặc Directadmin, các dịch vụ khác cũng không thể hoạt động. Nguyên nhân có thể là trường hợp VPS bị full disk.

Quý khách tham khảo các trường hợp sau để xem và giải phóng bớt dung lượng để các dịch vụ có thể hoạt động lại.

Bước 1: SSH vào VPS với quyền root theo như hướng dẫn http://kienthuc.pavietnam.vn/article/VPS-Dedicated-Colocation/Xu-ly-su-co-thuong-gap/SSH-toi-Server-LINUX-bang-Putty.html

Bước 2: Kiểm tra theo các hướng sau đây:

Log dịch vụ Apache Web service tại #/var/log/httpd/domain/
#du -chs /var/log/httpd/domain/*
Log dịch vụ Litespeed Web service tại #/var/log/lsws/logs/

#du -chs /var/log/lsws/logs/*
  • Quý khách có thể làm rỗng file các này với lệnh sau:
#echo > /var/log/httpd/domain/domain.com.error.log
#echo > /var/log/lsws/logs/error.log.2017_04_01
  • Quý khách có thể xóa các file log liên quan với lệnh sau:
#rf -rf /var/log/httpd/domain/domain.com.error_log
#rm -rf /var/log/lsws/logs/error.log*
  • Full disk do spam mail, mail queue nhiều
#du -chs /var/spool/exim/input/ |grep total

Quý khách có thể xóa các mail này nếu quý khách không sử dụng mail, nhận định các mail này là spam. Để rõ hơn, có thể tham khảo http://kienthuc.pavietnam.vn/article/VPS-Dedicated-Colocation/Linux-Server/Cac-lenh-thao-tac-tren-Exim-su-dung-Control-Panel-DirectAdmin.html để xem chi tiết.

#rm -rf /var/spool/exim/input/*
  • Full disk do backup
Đối với VPS có control Directadmin, nếu quý khách có cấu hình cơ chế backup hàng ngày hoặc tùy chọn, dữ liệu sẽ đặt trong /home/admin/admin_backups. Quý khách hãy download toàn bộ về máy tính cá nhân và xóa các file này trên đường dẫn trên để giải phóng:

#rm -rf /home/admin/admin_backups/*

Đối với VPS thường, quý khách cấu hình backup hoặc dump database tại đâu thì download về máy tính bớt giải phóng.
  • Full disk do dữ liệu
Thông thường, dữ liệu của quý khách, cụ thể là source code sẽ đặt tại /home. Quý khách hãy truy cập FTP đến hoặc SSH để download về bớt, lọc ra những dữ liệu không cần thiết để xóa. Trường hợp nếu toàn bộ dữ liệu hiện tại đều cần sử dụng, không thể xóa, thì buộc phải nâng cấp thêm ổ cứng của VPS để tiếp tục sử dụng, nếu các bước trên đã kiểm tra và xử lí.

Nếu có khó khăn trong thao tác hoặc không rành về command, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được kỹ thuật hỗ trợ.

Rate this post
Exit mobile version