Hướng dẫn xử lý điều chỉnh, thay thế và huỷ hoá đơn

  • Monday 07/12/2020

Hướng dẫn xử lý điều chỉnh, thay thế và huỷ hoá đơn

Đối với hoá đơn thay thế:

Chú ý:  Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua Chưa kê khai thuế, nếu có sai sót thì doanh nghiệp phát hành hóa đơn sẽ thực hiện hiệu chỉnh các hóa đơn này và bắt buộc hoá đơn đó đã ký số rồi thì mới thay thế hoá đơn khác được, khi thay thế thì hoá đơn cũ sẽ bị gạch chéo. 

Đối với hoá đơn điều chỉnh:

Chú ý:  Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua Đã kê khai thuế, nếu có sai sót thì doanh nghiệp phát hành hóa đơn sẽ thực hiện hiệu chỉnh các hóa đơn này và bắt buộc hoá đơn đó đã ký số rồi thì mới điều chỉnh được. 

Đối với huỷ hoá đơn:   Cũng như điều chỉnh hoá đơn và thay thế hoá đơn để huỷ hoá đơn thì bắt buộc hoá đơn đó đã ký số rồi thì mới huỷ hoá đơn được

Với 3 chức năng trên thì Doanh nghiệp phải thoả thuận với khách hàng của mình để lựa chọn tính năng cho phù hợp để báo cáo lên thuế cho hợp lý tránh bị sai xót

Lưu ý: Khi bên mua không phải là Doanh nghiệp nên không có chữ ký số. Nên việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận rất khó thực hiện. Có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, hai bên cùng ký tên, bên bán đóng dấu vào văn bản là được.

Rate this post