Hướng dẫn xử lý lỗi gửi đến địa chỉ email không tồn tại

  • Wednesday 01/12/2021

Vấn đề email không tồn tại trong quá trình gửi email là vấn đề ai cũng có thễ từng gặp phải.

Sau đây là các mã lỗi khi gửi đến các email không tồn tại để bạn dễ dàng nhận biết:

  • SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<XXX@gmail.com>: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist.
  • 550 5.1.1 Bad destination mailbox address 1 -xxx@domain R=fail_remote_domains: The mail server could not deliver mail to xxx@domain. The account or domain may not exist, they may be blacklisted, or missing the proper dns entries.
  • SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<xxx@domain>: 550 No Such User Here
  • 550 5.1.1 <xxx@domain> User doesn’t exist: xxx@domain
  • 554 delivery error: dd This user doesn’t have a yahoo.com account (xxx@yahoo.com)
  • 554 5.1.2 Recipient address rejected: User unknown
  • 550 No such recipient here
  • 550 Requested action not taken: mailbox unavailable
  • 550 5.1.1 <xxx@domain>: XXX 511 sorry, no mailbox here by that name (#5.1.1 – chkuser)

Khi gặp các mã lỗi báo email không tồn tại này, bạn cần phản kiểm tra hoặc liên hệ với người nhận kiểm tra lại địa chỉ email chính xác và tiến hành gửi lại email.

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có thể dễ dàng nhận biết thông tin lỗi địa chỉ email không tồn tại và có thể nhanh chóng tự xử lý lỗi.

Thông tin thêm

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các gói Mail server đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Email Sever Pro

Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết hữu i1ch: https://kb.pavietnam.vn/

Rate this post