Hướng dẫn xử lý lỗi : MySQL Error in accept: Too many open files

  • Wednesday 08/02/2023
Nếu bạn kiểm tra log MySQL Error mà gặp lỗi dưới đây, điều này có nghĩa là giới hạn tệp mở của MySQL nếu rất thấp.

 22592 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can’t open file: ‘./db_xxx.frm’ (errno: 24 – Too many open files)
 22592 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can’t open file: ‘./db_xxx.frm’ (errno: 24 – Too many open files)
 22592 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can’t open file: ‘./db_xxx.frm’ (errno: 24 – Too many open files)
 22592 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can’t open file: ‘./db_xxx.frm’ (errno: 24 – Too many open files)
 22592 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can’t open file: ‘./db_xxx.frm’ (errno: 24 – Too many open files)
 22592 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can’t open file: ‘./db_xxx.frm’ (errno: 24 – Too many open files)
 22592 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can’t open file: ‘./db_xxx.frm’ (errno: 24 – Too many open files)
 22592 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can’t open file: ‘./db_xxx.frm’ (errno: 24 – Too many open files)

Bạn có thể tìm giới hạn Open file hiện tại bằng lệnh :

mysqladmin variables |grep -i open_files_limit

| open_files_limit | 1024

Ở đây, giá trị là 1024, vì vậy chúng tôi có thể tăng giá trị này lên 100000 bằng cách thêm dòng open_files_limit = 100000 trong [mysqld]

vi /etc/my.cnf

Bây giờ hãy thêm dòng :  open_files_limit = 100000

Restart MySQL

/etc/init.d/mysql restart

 

5/5 - (1 bình chọn)