Import danh sách email Cpanel

  • Saturday 19/09/2020

Bạn cần tạo file accounts.csv với danh sách mail cần import , hiện tại mình demo nên sẽ import 2 mail sau:

info@pavietnam.vn       pass:P@vietnam#1
ketoan@pavietnam.vn   pass:P@vietnam#2

thì tạo file accounts.csv với nội dung như sau:

Email,Password
info@pavietnam.vn,P@vietnam#1
ketoan@pavietnam.vn,P@vietnam#2

Sau khi tạo file accounts.csv, quý khách đăng nhập vào trang quản trị mail cpanel.

Chọn address importer:

Chọn Choose file để browse về đường dẫn file accounts.csv trước đó lưu và nhấn Next

Nhấn next.

Nhấn Finish

Ra lại trang Home cpanel , chọn email accounts để kiểm tra lại danh sách mail đã import thành công hay chưa.

Như vậy là đã import 2 mail trên thành công.