Khắc phục các lỗi khi khởi động/cập nhật dịch vụ tường lửa CSF

  • Thursday 10/09/2020

Khi bạn sử dụng dịch vụ tường lửa Config Server Firewall (CSF) trên hệ thống CentOS/RedHat, đôi khi các bạn sẽ gặp các thông báo lỗi từ terminal output hoặc email root notification mỗi khi khởi động lại hoặc cập nhật dịch vụ CSF. Những thông báo lỗi phổ biến này đều liên quan đến việc thiếu các gói phần mềm cần thiết để hoạt động ổn định, nên nhiệm vụ của bạn chính là đảm bảo hệ thống đã có các gói phần mềm mà CSF yêu cầu sử dụng.

Sau đây là danh sách các thông báo lỗi và thông tin tên gói phần mềm còn thiếu tương ứng. Các bạn cũng nên cài đặt gói EPEL Repository để tìm và cài đặt các phần mềm còn thiếu từ Repository này.

Thông báo lỗi *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, fallback to using CURL/WGET

Khắc phục https://kb.pavietnam.vn/khac-phuc-loi-warning-urlget-set-to-use-lwp-but-perl-module-is-not-installed-fallback-to-using-curl-wget.html

Thông báo lỗi : *WARNING* Binary location for [UNZIP] [/usr/bin/unzip] in /etc/csf/csf.conf is either incorrect, is not installed or is not executable

Hướng dẫn khắc phục

yum -y install unzip

 

Các thông báo lỗi thường gặp khi cài đặt, khởi động hoặc reload lại dịch vụ tường lửa CSF, đa phần đều do thiếu các gói phần mềm cần thiết hỗ trợ cho hoạt động của dịch vụ CSF. Ta chỉ cần cài đặt đầy đủ các gói phần mềm này để CSF có thể hoạt động tốt là được.

# yum -y install iptables-services unzip bind-utils perl-libwww-perl e2fsprogs perl-LWP-Protocol-https

Rate this post