Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Khắc phục lỗi Message body is too big trên Mailing list Cpanel.

Khi một thư được gửi đến một listmail mà gặp lỗi: “Message body is too big: 204309 bytes with a limit of 40 KB”,

Lý do là gói mail gửi đi có kích thước lớn hơn với giới hạn 40 KB đang cấu hình của listmail”. Để khắc phục lỗi này Quý khách có thể vào phần cấu hình của maillist để tăng giới hạn này lên :

1. Truy cập webadmin : mail.domain:1000 với user có quyền admin.

2. Chọn mục Mailing Lists.

3. Click vào mục Manager tương ứng với Maillist cần cấu hình.

4. Kéo và tìm đến dòng “Maximum length in kilobytes (KB) of a message body. Use 0 for no limit.” để cấu hình. Nếu cần set 5Mb Quý khách nhập 5120  hoặc nhập số 0 để set không giới hạn.

5. Sau đó kéo xuống dưới cùng nhấn Submit your changes để lưu lại cấu hình là xong.

4.5/5 - (118 bình chọn)
Exit mobile version