khắc phục lỗi Setting up /tmp… mv: can not move /usr/tmp.secure /usr/ Directory not empty on cPanel server

  • Saturday 14/03/2020

Tình trạng khi khởi động OS  sử dụng cPanel thì gặp thông báo lỗi

Setting up /tmp… mv: can not move /usr/tmp.secure /usr/ Directory not empty on cPanel server

 

Sau đó kernel panic

Xử lý: Bạn cần boot vào single mode và thực hiện vô hiêu hóa /scripts/securetmp khi khởi động bằng lệnh

touch /var/cpanel/version/securetmp_disabled

Sau đó khởi động lại OS bằng lệnh reboot

reboot