Khắc phục lỗi *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, fallback to using CURL/WGET

  • Thursday 10/09/2020

Khi cài đặt hay vận hành firewall CSF thì bạn có thể sẽ gặp log thông báo lỗi như sau :

*WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny

hoặc

*WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, fallback to using CURL/WGET

 

Lúc này để giải quyết lỗi này thì bạn chỉ cần cài đặt thêm gói Perl-www :

Rate this post