Khắc phục thư mục đã Subscribed trên Outlook với giao thức IMAP đồng bộ chậm hoặc không đồng bộ được.

  • Friday 05/02/2021

Khắc phục sự cố Outlook lỗi đồng bộ thư mục đã đăng ký khi gửi và nhận :

1. Chọn vào inbox :

2. Từ Menu nhấn vào Folder > chọn IMAP Folders

3. Chọn Query.

4. Chọn tất cả thư mục IMAP

5. Nhấn Unsubscribe, Có thể xuất hiện cảnh báo 1 số thư mục đặt biệt có thể nhấn OK để tiếp tục.

6. Nhấn OK

7. Tắt và mở lại Outlook.

8. Chọn thư mục inbox.

9. Từ Menu click Folder > IMAP Folders.

10. Chọn Query.

11. Chọn tất cả thư mục IMAP.

12. Chọn Subscribe.

13. Bỏ chọn “When displaying heirachy in Outlook, show only subscribed folders.”

14. Nhấn OK.

Bay giờ Outlook sẽ đồng bộ lại các thư mục, thời gian còn tùy thuộc vào kích thước và dung lượng của thư mục.