Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Khi remote desktop server windows nhận được thông báo “Terminal Server has exceeded max number of connections”

Khi remote desktop server windows nhận được thông báo “Terminal Server has exceeded max number of connections” ?

 

Nguyên nhân là sau khi dùng xong, bạn đóng thẳng cửa sổ remote desktop mà không log off hoặc đang remote desktop thì máy tính tại local bị treo, nên nó vẫn chiếm session.
Khắc phục:

Cách 1
– Kết nối ở dạng console mode bằng lệnh: mstsc /v:server_IP /console
– Liệt kê các session đang có và đóng những cái không dùng: qwinsta /server:server_IP , khi đó nó sẽ cho thấy các session, dùng lệnh rwinstat SID /server:server_IP truyền vào sessionID muốn đóng.

– Kết nối console mode bằng phần mềm mRemote. Download tại http://www.mremoteng.org/download

Lưu ý mục: Use console session: Yes

 

Cách 2

 

Thiết lập tự động ngăt kết nối (disconection) sau khoảng thời gian quy định

 

 

Rate this post
Exit mobile version