Khi tôi transfer tên miền quốc tế sang P.A Việt Nam, tên miền có được gia hạn thêm 1 năm kể từ ngày hết hạn tên miền hay không?

  • Tuesday 18/10/2016

Khi Quý khách transfer tên miền sang P.A Việt Nam, sau khi transfer thành công thông thường ngày hết hạn của tên miền sẽ được tự động cộng thêm 1 năm nữa.

Tuy nhiên tên miền sẽ không được gia hạn thêm 1 năm kể từ ngày hết hạn tên miền trong trường hợp sau:

Trước khi transfer sang P.A Việt Nam, Quý khách vừa mới thực hiện gia hạn tên miền tại nhà đăng ký cũ sau ngày hết hạn tên miền, trong giai đoạn gia hạn muộn hoặc giai đoạn khôi phục tên miền
(Tham khảo FAQ: https://www.icann.org/news/advisory-2002-06-06-en).

Và trong vòng 45 ngày kể từ ngày gia hạn tên miền tại nhà đăng ký cũ đó, Quý khách thực hiện transfer sang nhà đăng ký khác. Tên miền vẫn transfer thành công nhưng không được gia hạn 1 năm.

Here is what ICANN has to say about this situation:

“Registrants who transfer names within the 45-day Auto-Renew Grace Period should check with the registrar from which they are transferring regarding a possible refund. Even though losing registrars receive refunds of auto-renewal fees they have paid to the registry in these circumstances, not all registrars make refunds to customers. The effect of failure of the losing registrar to refund is that the registrant pays registration fees to both the losing registrar (for the auto-renew) and to the gaining registrar (for the transfer), but only receives a one-year extension of term.”

Rate this post