Kích hoạt bản quyền imunify360!

  • Monday 04/01/2021

Các bước để kích hoạt bản quyền imunify360

Để kích hoạt bản quyền imunify360 bạn cần đăng ký license Tại đây:

Sau khi nhận thông tin về bản quyền đã được đăng ký. Bạn sẽ có 2 phương thức để active.

Phố biến nhất là active theo ip

imunify360-agent register IPL

Trong trường hợp bạn được cung cấp 1 chuỗi key thì vui lòng chạy lệnh:

imunify360-agent register YOUR_KEY

Thay thế YOUR_KEY bằng chuỗi key được cấp ví dụ : IKJ0qxU2yda0fkONaV