Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Kích hoạt bản quyền imunify360!

Các bước để kích hoạt bản quyền imunify360

Để kích hoạt bản quyền imunify360 bạn cần đăng ký license Tại đây:

Sau khi nhận thông tin về bản quyền đã được đăng ký. Bạn sẽ có 2 phương thức để active.

Phố biến nhất là active theo ip

imunify360-agent register IPL

Trong trường hợp bạn được cung cấp 1 chuỗi key thì vui lòng chạy lệnh:

imunify360-agent register YOUR_KEY

Thay thế YOUR_KEY bằng chuỗi key được cấp ví dụ : IKJ0qxU2yda0fkONaV

 

Rate this post
Exit mobile version