Kích hoạt HTTP2 Apache trên DirectAdmin Centos 6

  • Thursday 05/11/2020

Việc build lại apache, php dẫn tới việc truy cập web sẽ bị downtime (tạm ngưng) nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện

1, Nâng cấp version openssl.

wget --no-check-certificate https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1l.tar.gz

tar -xvf openssl-1.1.1l.tar.gz

cd openssl-1.1.1l

./config --prefix=/usr/local/lib_http2 no-ssl2 no-ssl3 zlib-dynamic -fPIC

make depend

make install

2, Cài đặt nghttp2  ( cần thiết để HTTP/2 hoạt động)

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build nghttp2

3, Cấu hình HTTP/2 in Apache

mkdir -p /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2
cp -p /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/configure.apache 

THay đổi lại nội dung của file 
/usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/configure.apache 

tìm dòng
"--with-ssl=/usr" \ 

và thay bằng
"--enable-http2" \
"--enable-ssl-staticlib-deps" \
"--with-ssl=/usr/local/lib_http2" \  

Lưu ý không có khoảng trắng sau dấu \ 

Sau khi chỉnh sửa và lưu lại , tiến hành build lại apache bằng lệnh

./build apache

 

4, Cấu hình thêm cho apache

 

Thêm vào file /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf với nội dung

ProtocolsHonorOrder On
Protocols h2 h2c http/1.1 

sau đó thực hiện lệnh

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build rewrite_confs

5, Khắc phục lỗi phát sinh

 

/usr/sbin/httpd: error while loading shared libraries: libssl.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory

 

Để fix lỗi này cần thực hiên 2 lệnh sau

ln -s /usr/local/lib_http2/lib/libssl.so.1.1 /usr/lib64/libssl.so.1.1
ln -s /usr/local/lib_http2/lib/libcrypto.so.1.1  /usr/lib64/libcrypto.so.1.1

 

sau đó restart lại apache

 

Để kiểm tra http/2 đã hoạt động hay chưa, bạn có thể truy cập web  trên chrome + nhấn phím F12 để kiểm tra Protocol

Nếu Protocol  hiển thị h2 thì hệ thống đã kích hoạt thành công http/2