Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Kích hoạt HTTP2 Apache trên DirectAdmin Centos 6

Việc build lại apache, php dẫn tới việc truy cập web sẽ bị downtime (tạm ngưng) nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện

1, Nâng cấp version openssl.

wget --no-check-certificate https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1l.tar.gz

tar -xvf openssl-1.1.1l.tar.gz

cd openssl-1.1.1l

./config --prefix=/usr/local/lib_http2 no-ssl2 no-ssl3 zlib-dynamic -fPIC

make depend

make install

2, Cài đặt nghttp2  ( cần thiết để HTTP/2 hoạt động)

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build nghttp2

3, Cấu hình HTTP/2 in Apache

mkdir -p /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2
cp -p /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache /usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/configure.apache 

THay đổi lại nội dung của file 
/usr/local/directadmin/custombuild/custom/ap2/configure.apache 

tìm dòng
"--with-ssl=/usr" \ 

và thay bằng
"--enable-http2" \
"--enable-ssl-staticlib-deps" \
"--with-ssl=/usr/local/lib_http2" \  

Lưu ý không có khoảng trắng sau dấu \ 

Sau khi chỉnh sửa và lưu lại , tiến hành build lại apache bằng lệnh

./build apache

 

4, Cấu hình thêm cho apache

 

Thêm vào file /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf với nội dung

ProtocolsHonorOrder On
Protocols h2 h2c http/1.1 

sau đó thực hiện lệnh

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build rewrite_confs

5, Khắc phục lỗi phát sinh

 

/usr/sbin/httpd: error while loading shared libraries: libssl.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory

 

Để fix lỗi này cần thực hiên 2 lệnh sau

ln -s /usr/local/lib_http2/lib/libssl.so.1.1 /usr/lib64/libssl.so.1.1
ln -s /usr/local/lib_http2/lib/libcrypto.so.1.1  /usr/lib64/libcrypto.so.1.1

 

sau đó restart lại apache

 

Để kiểm tra http/2 đã hoạt động hay chưa, bạn có thể truy cập web  trên chrome + nhấn phím F12 để kiểm tra Protocol

Nếu Protocol  hiển thị h2 thì hệ thống đã kích hoạt thành công http/2

4.5/5 - (51 bình chọn)
Exit mobile version