Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Kiểm tra log truy cập – LOGIN HISTORY DirectAdmin

Người dùng có thể sử dụng chức năng có sẵn trên control DirectAdmin với quyền User Level để biết user đó được truy cập từ IP nào vào control DirectAdmin.
Bước 1 : Trên giao diện control DirectAdmin (User Level) tại phần Your Account  → chọn Login History

Bước 2 : Xem thông tin Login History

4.5 / 5 ( 132 bình chọn )
Exit mobile version