[kloxo] Hướng dẫn active ssl trên kloxo

  • Thursday 12/07/2012

** Ghi chú:

Kloxo không support sinh csr theo chuẩn 2048 bit qua control panel ,cho nên ta phải dùng command qua ssh 

1 – đăng nhập ssh bằng 1 ct ssh vd : putty với quyền root

2 – Chạy câu lệnh sinh key

openssl genrsa -out tendomain.phanmorong.key 2048

Sau khi đã có:

-mail admin

-tên domain (phân biệt www và không có www)

-Web Server CERTIFICATE

-INTERMEDIATE CA:

1.bạn ssh vào server, gõ lệnh:

cat tendomain.phanmorong.key

để lấy RSA private key

2. vào http://ip:7778 login bằng user admin > ssl certificate > Add Upload Txt

-nhập tên ssl

-nhập server certificate, rsa key, CA certificate

-nhấn add

3.trở lại home > vào ip address > chọn ip server của bạn> Ssl Configuration Home > chọn tên certificate > update

4. chọn configure domain > chọn tên domain > update

5.ssh vào server, restart apache bằng lệnh:

service httpd restart

6.thử truy cập https://tendomain.phanmorong

Rate this post