[Kloxo] Hướng dẫn cài Ioncube và Zend Optimizer

  • Wednesday 15/03/2017

Bước 1: SSH vào VPS / Server với quyền root

Bước 2: Thao tác các bước sau để tải về gói và cài đặt

#cd /usr/lib/kloxophp
#wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
#tar -xzvf ioncube_loaders_lin_*.tar.gz
#wget https://github.com/zendtech/ZendOptimizerPlus/archive/master.zip
#unzip master.zip
#cd ZendOptimizerPlus-master
#/usr/bin/phpize
#./configure –with-php-config=/usr/bin/php-config
#make && make install
#/script/fixphp

Bước 3: Khởi động lại Apache

#/etc/init.d/httpd restart

Bước 4: Kiểm tra lại version PHP

#php -v

[root@demopavietnam ~]# php -v
PHP 5.4.34 (cli) (built: Oct 16 2014 10:19:56) 
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader v4.7.0, Copyright (c) 2002-2014, by ionCube Ltd., and
    with Zend OPcache v7.0.4-dev, Copyright (c) 1999-2014, by Zend Technologies
    with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2013, by Zend Technologies 

Nếu có lỗi trong quá trình thao tác, quý khách vui lòng chụp ảnh lỗi cụ thể gửi về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.