Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Linux Malware Detect (LMD) và ClamAV – phần mềm scan malware trên server linux

Trong bài viết này chúng tôi  sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LMD (Linux Malware Detect) trên VPS/Server của bạn. LMD là công cụ rất tôt để bảo vệ và tự động xóa mã độc malware trên VPS và Server.

1. Cài đặt Linux Malware Detect

Ta bắt đầu cài đặt bằng các command:

 wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -xvf maldetect-current.tar.gz
ls -l | grep maldetect
./install.sh

LMD sẽ tự động tạo một Cronjob trong thư mục /etc/cron.daily/maldet để LMD tự động chạy.

2. Cấu hình Linux Malware Detect

email_alert=1
email_addr=your@email.com
email_subj="Malware alerts for $HOSTNAME - $(date +%Y-%m-%d)"
quar_hits=1
quar_clean=1
clam_av=1
 Với: - email_alert=1: Bật chức năng thông báo qua email. - mail_addr=”your@email.com”: Nhập email của bạn. - quar_hits=1: Trong quá trình scan, nếu phát hiện malware, LMD sẽ move file nhiễm sang thư mục cách ly của LMD. - quar_clean=1: LMD sẽ clean nếu phát hiện malware. - clam_av=1: Sử dụng clamAV làm scan engine nếu trên VPS có cài đặt ClamAV.

3. Lệnh sử dụng Linux Malware Detect

– Để scan một thư mục cụ thể trên VPS, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

maldet -a /home/

Bạn tùy thay /home/ bằng đường dẫn folder của bạn.

Update LMD bằng lệnh:

maldet -u

Lệnh View report:

maldet --report 257126-1521.1234

4. Remove Malware Detect

Vì một lý do nào đó bạn không muốn sử dụng LMD – Maldet nữa, bạn có thể xóa nó khỏi máy chủ. Nhưng Maldet lại không tích hợp chức năng xóa do đó bạn có thể sử dụng command sau để thực hiện:

sh /usr/local/maldetect/uninstall.sh

5. Cài đặt ClamAV

Để Scan Mailware hiệu quả hơn, bạn nên cài thêm ClamAV. Sau khi cài đặt ClamAV, khi scan bằng LMD, LMD sẽ sử dụng ClamAV làm engine scan nhằm tăng tốc độ và hiệu quả scan.

Cài đặt ClamAV trên Ubuntu, Debian:

sudo apt-get install clamav clamav-daemon -y

Cài đặt ClamAV trên Centos:

yum install -y clamav-server clamav-server-systemd clamav-scanner-systemd clamav-data clamav-update clamav-filesystem clamav clamav-devel clamav-lib 
5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version