Lỗi Listing Directory khi sử dụng Filezilla version 3.10

 • Thursday 22/01/2015

Sử dụng Filezilla version 3.10 trở lên mặc định connect theo TLS, dẫn đến lỗi Listing Directory.

Cách 1:

Nếu máy chủ VPS hay server do bạn quản lý, bạn kiểm tra xem dịch vụ FTP  mở range port PassiveMode

Cấu hình trên phần mềm FTP

FTP Server là phần mềm PureFTP

kiểm tra thông số  PassivePortRange 49152 65535 tại /etc/pure-ftpd.conf

FTP Server là ProFTP cần kiểm tra file /etc/proftpd.conf  kiểm tra các thông số dưới đây

 • PassivePorts 49152 65535
 • AllowStoreRestart on
 •  AllowRetrieveRestart on
 •  TimeoutNoTransfer 65535
 •  ListOptions “-la”
 •  TimeoutIdle 65535

Cấu hình trên Firewall

Mở range port 49152 tới 65535

Firewall dùng CSF

thêm 49152:65535 trong mục TCP_IN của file /etc/csf.conf & csf -r sau đó test lại

Firewall dùng iptables

Thêm rule mới
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 49152:65535 -j ACCEPT

Sau đó lưu lại
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

Nếu dùng Firewalld:

Thêm rule mới
firewall-cmd –permanent –add-port=49152-65535/tcp

và reload lại

firewall-cmd-reload

Cách 2:

Trường hợp bạn không quản lý server, cũng như nhà cung cấp dịch vụ không hỗ trợ điều chỉnh cấu hình mở PassiveMode trên server, bạn có thể cấu hình lại File Zilla  (cách này chúng tôi không khuyến cáo)

File > Site manager > chọn option “Only use plain FTP (insecure)”
Hình

Nếu vẫn không được, bạn cần cấu hình lại

Edit -> Settings

 • Click on Connection -> FTP: Choose Active
 • Click on Connection -> FTP -> Active Mode: Select “Ask your operating system for the external IP address”
 • Click on Connection -> FTP -> Passive Mode: Choose Fall Back to Active Mode
 • Press OK.

 

Cách 3:

Nếu bạn không bắt buộc phải sử dụng FileZilla, bạn có thể phần mềm FTP Client khác như Total Commander

Thảm khảo tại https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-su-dung-total-commander.html

 

Khuyến cáo  : Bạn nên sử dụng FTPS để bảo mật thông tin FTP khi kết nối tới server

Tham khảo chi tiết tại https://kb.pavietnam.vn/bao-mat-ftp-su-dung-ftps-ssl-tls.html

Rate this post