Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Lỗi không update được license Plesk

Các thông báo lỗi thường gặp khi cập nhật license Plesk 

 

Licensing Server Unreachable: Unable to connect with licensing server.

Please make sure that your network allows communication to ka.plesk.com:5224.

For more details check system help pages.

or

Couldn’t resolve host name

or

Can’t connect to ka.plesk.com:5224 (Timeout)

or

Could not update the license. Make sure that connections to the license server ka.plesk.com on TCP port 5224/443 are not blocked. See how to do so.

Lệnh curl ka.plesk.com:443 bị lỗi với 1 trong các thông báo lỗi bên dưới trong /var/log/plesk/panel.log:

cURL cannot communicate with license server https://id-X2.kaid.plesk.com:443/ (): Couldn’t resolve host name(6)

# cURL cannot communicate with license server https://id-X2.kaid.plesk.com:443/ (): Couldn’t resolve host name(6)

OR

# cURL cannot communicate with license server https://id-X2.kaid.plesk.com:443/ (195.214.233.80): Timeout was reached(28)

# cURL cannot communicate with license server https://id-X2.kaid.plesk.com:443/ (): Couldn’t resolve host name(6)

OR

# cURL cannot communicate with license server https://id-X2.kaid.plesk.com:443/ (195.214.233.80): Couldn’t connect to server(7)

# cURL cannot communicate with license server https://id-X2.kaid.plesk.com:443/ (): Couldn’t resolve host name(6)

 

Nguyên nhân:

 

Plesk trên server quý khách sẽ kết nối tới license server ka.plesk.com qua port 5224 và 443 TCP để update license nhưng không kết nối được

Từ 02/2018 ka.plesk.com sẽ phân giải ra 3 IP theo có chế round-robin

195.214.233.80 (cũ)

195.214.233.81 (mới)

195.214.233.82 (mới)

 

Firewall của hệ thống quý khách phải accept port bên dưới

 

5224 (non-standard port)

443 (HTTPS port)

 

Cách xử lý:

 

Kiểm tra việc phân giải domain ka.plesk.com bằng lệnh nslookup

 

nslookup ka.plesk.com

Non-authoritative answer:

Name: ka.plesk.com

Address: 195.214.233.80

 

Nếu không phân giải được thì sử dụng file hosts để cấu hình tạm:

/etc/hosts file (for Linux) or C:WindowsSystem32driversetchosts

 

Thêm dòng bên dưới vào file hosts sau đó lưu lại

195.214.233.81 ka.plesk.com

 

Kiểm tra lại việc phân giải domain với lệnh nslookup, nếu domain phân giải OK thì thực hiện bước tiếp theo

 

Kiểm tra kết nối tới port 5224 và 443 bằng lệnh telnel

 

telnet ka.plesk.com 443

Trying 195.214.233.81…

Connected to ka.plesk.com.

Escape character is ‘^]’.

^]

 

telnet ka.plesk.com 5224

Trying 195.214.233.81…

Connected to ka.plesk.com.

Escape character is ‘^]’.

^]

 

Nếu báo lệnh telnet chưa cài đặt thì xem hướng dẫn tại link https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc771275(v=ws.10)

 

Nếu telnet tới các port trên không được thì cần mở port trên firewall

 

Mở port cho server Windows sử dụng RDP (remote desktop);

 

Nhấp  Start > vào Windows Firewall with Advanced Security.

Click Outbound Rules > New Rule…, chọn Port, 5224, 443 Allow the connection, lưu cấu hình.

 

Linux Firewall

 

iptables -I OUTPUT -p tcp -d 195.214.233.80,195.214.233.81,195.214.233.82 -m multiport –dports 443,5224 -j ACCEPT

# iptables -I INPUT -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

 

Sau khi thực hiện các bước trên thì thực hiện lệnh bên dưới để kiểm tra lại license (sử dụng cho cả Windows và Linux)

 

plesk bin license -i path_to_license_file

Rate this post
Exit mobile version