Mở 1 số hàm PHP trên kloxo

  • Friday 19/07/2013

Để mở 1 số hàm php trên kloxo, có thể đăng nhập vào quản lý kloxo quyền admin -> chọn mục Web – Mail – Database -> PHP Config  -> click Tab Advanced PHP Config -> ngay dòng Disable Function -> xóa những hàm nào có sẵn, sau đó nhấn Update là được.

Hoặc có thể ssh vào server mỡ file php.ini (nằm trong đường dẫn /etc/php.ini) tìm đến dòng Disable function ở gần cuối file php.ini, xóa những hàm cần xoa, sau đó lưu lại rồi restart apache là được.

 

Tham khao thêm

Hướng dẫn cấu hình php riêng cho client trong kloxo

 

Rate this post