Moodle – Hướng dẫn sử dụng cohort để nhóm các user

  • Tuesday 14/04/2020

Trong trường hợp các bạn đang có 100 200 users, cần thực hiện nhóm lại theo từng group như HỌC VIÊN LỚP A, HỌC VIÊN LỚP B, GIÁO VIÊN, GIÁM SÁT… các bạn có thể sử dụng cohorts như hướng dẫn sau để dễ dàng quản lý và gán các thông tin, bài tập, bài thi cụ thể..

Truy cập vào bằng quyền admin > Site Administration >  Users > Cohorts > Add new cohorts, khai báo thông tin liên quan và Save changes

Sau đó chọn Assign để gán thành viên  (biểu tượng users)

Sau đó tiến hành các add users từ cột phải sang

Đến bước này là xong, bạn back to corhorts sẽ thấy Corhort size tăng theo số lượng thành viên hiện tại đã add