Moodle – Hướng dẫn tạo Category (chủ đề, thể loại) và các Course (khóa học)

 • Friday 17/04/2020

Sau khi các bạn đã cài đặt thành công Moodle (https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-cai-dat-dich-vu-len-hosting-server.html), cần thực hiện quản trị và vận hành dịch vụ, đầu tiên cần khởi tạo các thứ cơ bản nhất sau đây

Category và Course là gì?

 • Category là chủ đề hay thể loại của bài giảng. Các bạn có thể dùng nó như là để chia các bài giảng từng khoa hay lớp, …
 • Mỗi category đều có thể tạo các sub-category, mỗi sub-category đều có thể tạo thêm sub của nó.
 • Mỗi category có thể tạo ra các Course
 • Mỗi Course sẽ chứa các Topic như các bài giảng, bài học, …

1. Tạo Category

Chọn Site administration -> Courses -> Manage courses and categories

Chọn Create new category

Khai báo các thông tin liên quan

 • Parent category : Category cha. Ở đây, bạn tạo một category lớn nên cần để là Top
 • Category name : Tên category
 • Category ID number : Mã của category
 • Description : Mô tả về category

Chọn create catetgory > hệ thống đã tạo thành công category vừa khai báo

2. Tạo subcategory

Tương tự như tạo category, nhưng ở phần Parent category, các bạn chọn category chính để chứa category chuẩn bị khởi tạo

Hoàn tất sẽ có cấu trúc như sau:

3/ Tạo Course

Để tạo các khóa học hay các lớp, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chọn Site administration -> Courses -> Add a new course

General:

Tại đây, các bạn khai báo các thông tin liên quan:

 • Course full name : Tên đầy đủ của khóa học
 • Course short name : Tên tóm tắt của khóa học
 • Course category : Chọn Category.
 • Course start date và Course end date : Thời gian bắt đầu và kết thúc của khóa học
 • Course ID number : ID của khóa học. Nên tạo để sau có thể thêm thành viên vào khóa học một cách dễ dàng.

Description:

 • Course summary: Phần mô tả của khóa học
 • Course image : Hình ảnh mô tả khóa học

Course format

 • Format : Kiểu khóa học. Ví dụ: theo Topic, Hoạt động đơn lẻ, hay theo tuần,…
 • Number of sections : Số phần trong khóa học
 • Hidden sections : Phần ẩn
 • Course layout : Bố trí khóa học

Save and display

4/ Participants: Thêm thành viên vào khóa học

Để thêm thành viên vào khóa học, trước hết các bạn cần tạo ra thành viên, tham khảo hướng dẫn sau: https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-them-tai-khoan-nguoi-dung-vao-he-thong-moodle.html

Trong mục Participants > enrol user, tick chọn user, hoặc nếu quá nhiều user, các bạn có thể tạo group (cohort) để nhóm lại, tham khảo hướng dẫn sau: https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-su-dung-cohort-de-nhom-cac-user.html

Assign role : Chọn quyền cho user

 • Manager : Quản lí – có thể quản lí, thêm, sửa, xóa bài viết, users, ….
 • Teacher : Người có thể chỉnh sửa các bài giảng trong khóa học, thêm users
 • Non-editing teacher : Giảng viên dạy nhưng không có quyền chỉnh sửa khóa học hay tài liệu
 • Student : Người học

Sau khi chọn user, danh sách user, cấp quyền hoàn tất > enrol user

Đến đây là hoàn tất, chúc các bạn thành công