Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Một số trường hợp không đăng ký được tên miền .Gov.vn

1. Chủ thể Đảng Ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng muốn đăng ký tên miền  danguykhoidcd.gov.vn có được không ?

Trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 13, Thông tư 24 /2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet:

1. Đối tượng được đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” bao gồm:

a) Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.”

Theo đó, Chủ thể Đảng Ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng không thuộc đối tượng đăng ký tên miền dưới .gov.vn. NĐK xin báo lại chủ thể đăng ký tên miền dưới các đuôi khác (.vn, .org) đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

4.7/5 - (56 bình chọn)
Exit mobile version