Nâng cấp CMake từ 2.8.11 lên 3.6.2 hay mới hơn trên CentOS Linux!

  • Sunday 29/03/2020

Trên CentOS 7, khi bạn dùng yum install sẽ cài đặt bản cmake version 2.8.11

[root@xxx ~]# cat /etc/*release
CentOS Linux release 7.2.1511 (Core)
[root@xxx ~]# yum info cmake
Installed Packages
Name        : cmake
Arch        : x86_64
Version     : 2.8.11
Để cài đặt version 3.6.2 mới hơn, cần thực hiện lệnh yum remove
[root@xxx ~]# sudo yum remove cmake -y
Nếu bạn không thực hiện bước trên để xóa phiên bản CMake cũ, bạn có thể thấy lỗi bên dưới sau bước cuối cùng mà bạn đã cài đặt phiên bản CMake mới hơn.
CMake rất có thể không được cài đặt chính xác
Tiến hành tải cmake-3.6.2.tar.gz từ  https://cmake.org/download/
[root@xxx ]# wget https://cmake.org/files/v3.6/cmake-3.6.2.tar.gz
[root@xxx ]# tar -zxvf cmake-3.6.2.tar.gz
[root@xxx ]# cd cmake-3.6.2
[root@xxx cmake-3.6.2]# sudo ./bootstrap –prefix=/usr/local
[root@xxx cmake-3.6.2]# sudo make
[root@xxx cmake-3.6.2]# sudo make install
[root@xxx cmake-3.6.2]# vi ~/.bash_profile
PATH=/usr/local/bin:$PATH:$HOME/bin
[root@xxx ~]# cmake –version
cmake version 3.6.2
(bạn có thể tắt session để hệ thống ko nhận diện profile cũ )
Chúc bạn thành công
Rate this post