Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Nâng cấp và hạ cấp phiên bản PHP DirectAdmin trên custombuild 2.0

Để update, downgrade phiên bản PHP

Qúy khách SSH vào VPS / máy chủ vật lý và chạy lần lượt các command sau:

Lưu ý: edit lại phiên bản 5.6 sang phiên bản cần, ví dụ php 5.5, 7.0, 7.1, mysql 5.5, 5.6, mariadb 5.6, 10.0, 10.1, vv..

#screen

#cd /usr/local/directadmin/custombuild

#./build set php1_release 5.6

#./build update

#./build php n

#./build rewrite_confs

Để update, downgrade phiên bản mysql

#screen

#./build set mysql 5.6

#./build set mysql_inst mysql

#./build set mysql_backup yes

#./build update

#./build mysql

Để update phiên bản exim latest để vá lỗi

#screen

#./build set exim yes

#./build set eximconf yes

#./build set exim_release 4.9

#./build update

#./build exim

#./build exim_conf

Để chuyển sang sử dụng mariadb thay vì mysql

#screen

#./build set mariadb 5.6

#./build set mysql_inst mariadb

#./build set mysql_backup yes

#./build update

#./build mariadb

4.5 / 5 ( 130 bình chọn )
Exit mobile version